PRIVACY VERKLARING

Nicks Promo & Gifts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nicks Promo & Gifts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
   

Als Nicks Promo & Gifts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens welke op de website staan vermeld.
 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Nicks Promo & Gifts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

 • Maken van een offerte

 • De overeengekomen opdracht;
   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nicks Promo & Gifts de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht
   

Uw persoonsgegevens worden door Nicks Promo & Gifts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
   

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Nicks Promo & Gifts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nicks Promo & Gifts de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht
   

Uw persoonsgegevens worden door Nicks Promo & Gifts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derden partij voor

 • Uitbesteden van werk

 • Het verzorgen van de (financiële administratie)

 • Het verzorgen van de internetomgeving omtrent het AVG programma.
   

Bewaartermijn

Nicks Promo & Gifts bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten/Vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen via de contact gegevens welke er op de site vermeld staan.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van ons privacy policy kunt u ook contact opnemen met de zelfde contact gegevens welke er staan vermeld op de site.
 

Met vriendelijke groet,

Directie Nicks Promo & Gifts

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Vrachtwagen verzending icoon
  • Usp tekst
   • Gratis levering
   • Boven de € 75,00
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • 100% Tevredenheid
   • Binnen 30 dagen gegarandeerd
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Veilig betalen
   • 100% veilig betalen
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • 24/7 ondersteuning
   • Hulp nodig? Geen probleem!